EASTERN SHOWCASE ONTARIO LIMOUSIN ASSOCIATION SALE